Participatie

 

Als bewoner ben je lid van de bewonersvereniging van Woongebouw de Koningslaan. Ten minste één keer per jaar wordt een bewonersvergadering (ledenvergadering) gehouden, waarin het dagelijks bestuur het sociaal en financieel jaarverslag toelichten. Deze vergadering biedt bewoners een goede mogelijkheid om inspraak uit te oefenen op het beleid van de wooncommissie. Alle bewoners van het woongebouw zijn bevoegd om aan de bewonersvergadering deel te nemen en hebben daar stemrecht.

De vergadering kan ook bijeengeroepen worden als tenminste 10 procent van de bewoners van het woongebouw de wooncommissie daarom verzoekt.

 

Werkwijze van de bewonersvergadering:
 • Het dagelijks bestuur convoceert de vergaderingen.
 • De bewonersvergadering wordt voorgezeten door de beheerder. Bij diens afwezigheid treedt de assistent-beheerder of de penningmeester als voorzitter op.
 • Een lid van de bewonersvergadering notuleert de vergadering.
 • De notulen van de bewonersvergadering worden binnen veertien dagen na de vergadering verspreid over alle wooneenheden.
 • Besluiten in de bewonersvergadering worden genomen bij meerderheid van stemmen van de aanwezige stemgerechtigden.
 • In het belang van een objectieve beoordeling kan de voorzitter van de bewonersvergadering en/of de adviseur van de wooncommissie bepalen dat voor de stemming over bepaalde onderwerpen een quorum wordt vastgesteld. Indien dit quorum niet gehaald wordt, kan besloten worden tot een schriftelijke enquête c.q. referendum.
 • De besluiten van de bewonersmeeting  zijn bindend voor alle bewoners.
 • Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

 

Taken en bevoegdheden van de bewonersvergadering:
 • In de bewonersvergadering komen alle zaken aan de orde, die direct te maken hebben met woon- en leefklimaat in en rond het gebouw.
 • De bewonersvergadering wijst, afhankelijk van de grootte van het gebouw, vier tot tien leden aan voor het algemeen bestuur (wooncommissie).
 • De bewonersvergadering bespreekt het jaarverslag van de wooncommissie.
 • De bewonersvergadering benoemt uit haar midden een kascommissie van tenminste twee personen ter controle van de financiële jaarstukken.
 • De bewonersvergadering kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de wooncommissie.
 • De adviseur kan het beleid of specifieke besluiten van de wooncommissie ter toetsing voorleggen aan de bewonersvergadering.
 • De bewonersvergadering kan derden uitnodigen de vergadering bij te wonen; deze derden hebben geen stemrecht.
 • De bewonersvergadering kan de wooncommissie uitnodigen het door haar gevoerde beleid op onderdelen tussentijds te verantwoorden.

 

(Uit het Beheerreglement, Stadswonen Rotterdam)